"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 98

พระยาห์เวห์ทรงพิพากษาโลกa

เพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ บทที่สี่นี้คล้ายกันกับ สดด 96 ทั้งในโครงสร้างและเนื้อหา เพลงสดุดีเริ่มด้วยการเชิญชวนให้ขับร้อง “เพลงบทใหม่” เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระราชกิจต่างๆ ที่ทรงกระทำเพื่ออิสราเอล ต่อจากนั้น ผู้ประพันธ์เชิญชวนนานาชาติรวมทั้งธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตด้วยให้ขับร้องรับเสด็จพระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งเสด็จมาปกครองโลก เพลงสดุดีที่ 98 นี้สะท้อนนิมิตที่ประกาศกอิสยาห์ที่สองแลเห็นว่าพระเจ้าจะทรงชัยชนะในวาระสุดท้ายและมนุษย์ทุกคนจะรอดพ้น

เพลงสดุดี

1จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์

        เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์

พระองค์ทรงชัยชนะด้วยพระหัตถ์ขวา

        และด้วยพระพาหาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

2พระยาห์เวห์ทรงสำแดงชัยชนะต่อหน้านานาชาติ

        ทรงเปิดเผยความเที่ยงธรรมของพระองค์

3พระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอล

        แผ่นดินทั้งมวลเห็นว่าพระเจ้าของเราทรงช่วยให้รอดพ้น

4แผ่นดินทั้งมวลจงโห่ร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์ด้วยความยินดีเถิด

        จงเปล่งเสียงขับร้องและถวายสดุดีเถิดb

5จงบรรเลงเพลงพิณถวายพระยาห์เวห์

        ด้วยพิณใหญ่cคลอเสียงพิณเล็ก

6ทั้งเสียงแตรและเสียงเป่าเขาสัตว์d

        จงโห่ร้องสรรเสริญเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์

7ทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเล จงส่งเสียงกึกก้อง

        แผ่นดินและผู้อาศัยบนแผ่นดินจงทำเช่นเดียวกัน

8สายน้ำทั้งหลายจงปรบมือ

        ภูเขาทั้งหลายจงโห่ร้องด้วยความยินดีร่วมกัน

9เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์กำลังเสด็จมา เพื่อทรงพิพากษาแผ่นดิน

        พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม

และจะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรม

98 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า กล่าวพาดพิงถึงกล่าวพาดพิงถึงอันตวิทยา มีเนื้อหาคล้ายกับบทท้ายๆ ของหนังสือประกาศกอิสยาห์ และคล้ายกับ สดด 96

b บางคนละ “ถวายสดุดี” เพราะคิดว่าผู้คัดลอกเขียนซ้ำกับคำแรกในข้อต่อไป

c บางคนละ “ด้วยพิณใหญ่” เพราะคิดว่าผู้คัดลอกเขียนซ้ำเช่นเดียวกัน

d การเป่าแตรและเป่าเขาสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของพิธีราชาภิเษกกษัตริย์องค์ใหม่ (2 ซมอ 15:10; 1 พกษ 1:34) และใช้ในพิธีเฉลิมฉลองพระยาห์ทรงเป็นกษัตริย์ด้วย (สดด 47:5) พิธีเป่าแตรเช่นนี้ชวนให้ระลึกถึงปรากฏการณ์ที่ภูเขาซีนาย (อพย 19:16)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก