"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 99

พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงความเที่ยงธรรมและความศักดิ์สิทธิ์a

          เพลงสดุดีบทนี้ เป็นบทสุดท้ายในเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์จำนวนหกบท สดด บทนี้เน้นเป็นพิเศษถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและความจำเป็นที่ต้องมีสมณะเช่นโมเสส อาโรนและซามูเอล เพื่อสอนธรรมบัญญัติและวอนขอแทนประชาชน เป็นไปได้ว่า ผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากพิธีกรรมในพระวิหารเช่นเดียวกับที่ประกาศกอิสยาห์ได้รับนิมิต (อสย 6) แต่บรรยากาศของ สดด บทนี้ดูเหมือนจะเป็นพิธีรื้อฟื้นพันธสัญญาในเทศกาลอยู่เพิง ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นคำสอนพื้นฐานข้อหนึ่งของพันธสัญญาใหม่ ดังที่ปรากฏในคำขอข้อแรกของบทข้าแต่พระบิดา “พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ” (มธ 6:9) เมื่อเราอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดา เราต้องยอมรับก่อนอื่นใดหมดว่าพระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” (ยน 6:69) ยังทรงเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์” (ยน 17:11) เราคริสตชนยังได้รับเรียกมาให้เป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” ด้วยเช่นเดียวกัน (1 ปต 1:15-16)

1พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ ประชากรทั้งหลายจงตัวสั่นพรั่นพรึงเถิด

        พระองค์ประทับอยู่บนพระบัลลังก์เหนือบรรดาเครูบ แผ่นดินก็หวั่นไหว

2พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ในศิโยน

        พระองค์ทรงสูงส่งอยู่เหนือประชาชาติทั้งหลาย

3ประชากรทั้งหลายจงสรรเสริญพระนามพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัว

        พระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์

4พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพb ทรงรักความยุติธรรม

        ทรงสถาปนาความถูกต้อง พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงสร้างความเที่ยงธรรม

        และความยุติธรรมในยาโคบ

5จงยกย่องพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

         จงกราบนมัสการ ณ ที่วางพระบาทของพระองค์

พระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์

6โมเสสและอาโรนอยู่ในหมู่สมณะของพระองค์

        ซามูเอลcในหมู่ผู้เรียกขานพระนามพระองค์

เขาทั้งหลายเรียกหาพระยาห์เวห์ พระองค์ก็ทรงตอบเขา

7พระองค์ตรัสกับเขาจากเสาเมฆ

        เขาปฏิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์

ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่พระองค์ประทานให้

8ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ทรงตอบเขา

        ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานอภัยแก่เขา

แต่ทรงลงโทษเมื่อเขาทำบาปd

9จงยกย่องพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

        จงกราบนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงความศักดิ์สิทธิ์

 

99 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญ กล่าวพาดพิงถึงอันตวิทยา แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกข้อ 1-4 และตอนหลังข้อ 6-8 มีข้อ 5 และข้อ 9 เป็นบทตอบรับ กล่าวสรรเสริญความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล

b “กษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพ” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระอานุภาพของกษัตริย์”

c โมเสส อาโรนและซามูเอลเป็นผู้ช่วยอ้อนวอนพระยาห์เวห์แทนประชากรอิสราเอล (เทียบ สดด 106:23; อพย 32:11 เชิงอรรถ e; กดว 17:11-13)

d โมเสสและอาโรนถูกพระเจ้าลงโทษมิให้เข้าในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ (ดู กดว 27:14; ฉธบ 3:26)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก