"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 101

ผู้ปกครองในอุดมการณ์a

        สดด เกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้น่าจะใช้ในพิธีราชาภิเษก เมื่อพระราชาองค์ใหม่ทรงสาบานว่าจะทรงครองราชย์ด้วยความเที่ยงธรรม จะทรงขจัดคนชั่วร้ายและข้าแผ่นดินที่ไม่ซื่อสัตย์ โลกของเราต้องการผู้ปกครองที่มีความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ไม่ด่างพร้อย มีความมุ่งมั่นจะขจัดคนชั่วร้ายและส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชน เราอาจใช้ สดด บทนี้เพื่ออธิษฐานภาวนาสำหรับผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมือง ให้เขาปฏิบัติตามพระแบบฉบับของพระคริสตเจ้าซึ่งทรงเป็นพระราชาที่ดีพร้อมทุกอย่างเพียงพระองค์เดียว

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1ข้าพเจ้าจะขับร้องถึงความรักมั่นคงและความยุติธรรม

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์

2ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอย่างเฉลียวฉลาดในหนทางที่ไร้ตำหนิ

        เมื่อใดพระองค์จะเสด็จมาพบข้าพเจ้าb

ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยใจบริสุทธิ์ภายในบ้านของข้าพเจ้า

3ข้าพเจ้าจะไม่ยอมมองดูกิจการชั่วร้ายใดๆc

ข้าพเจ้ารังเกียจผู้ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์

เขาจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับข้าพเจ้า

4ผู้มีใจคดโกงจงอยู่ห่างจากข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าไม่ยอมรู้จักคนชั่วร้าย

5ผู้ใดใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่างลับๆ ข้าพเจ้าจะทำลายผู้นั้น

        ผู้ใดมีตาจองหองและใจหยิ่งยโส ข้าพเจ้าทนผู้นั้นไม่ได้

6ดวงตาของข้าพเจ้ามองหาผู้ซื่อสัตย์ในแผ่นดิน

        เพื่อจะได้อยู่กับข้าพเจ้า

ผู้ดำเนินชีวิตในหนทางไร้ตำหนิ

        จะรับใช้ข้าพเจ้า

7ผู้มุ่งจะหลอกลวงผู้อื่นจะไม่อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพเจ้า

        คนพูดเท็จจะไม่ยืนอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า

8ทุกๆ เช้าdข้าพเจ้าจะทำลายคนชั่วร้ายทั้งหลายของแผ่นดิน

        เพื่อกำจัดคนทำความชั่วให้หมดไปจากเมืองของพระยาห์เวห์

 

101 a เพลงสดุดีบทนี้บรรยายถึงคุณสมบัติของผู้ปกครองในอุดมการณ์ ชวนให้คิดถึงข้อความหลายตอนในหนังสือสุภาษิต

b “เสด็จมาพบข้าพเจ้า” อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึงพระเมสสิยาห์ในอนาคต ซึ่งเป็น “ผู้ที่จะมา” (ดู มธ 11:3; ยน 4:25)

c “กิจการชั่วร้ายใดๆ” แปลตามตัวอักษรว่า “เรื่องของเบลีอัล” ซึ่งหมายถึงการนมัสการรูปเคารพ

d “ทุกๆ เช้า” เวลาเช้าเป็นเวลาที่พระเจ้าโปรดปราน (สดด 17:15 เชิงอรรถ d) และเป็นเวลาตัดสินคดีทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ (สดด 46:6; 73:14; 2 ซมอ 15:2; โยบ 7:18; อสย 33:2; ยรม 21:12; ศฟย 3:5)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก