"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 103

คำสรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้า

สดด บทนี้เป็นเพลงสดุดีที่ไพเราะที่สุดบทหนึ่งอย่างแน่นอน เนื้อหาของเพลงสดุดีบทนี้สะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจที่ลึกซึ้งและความศรัทธาละเอียดอ่อน ซึ่งไม่สู้จะพบได้บ่อยนักในเพลงสดุดีบทอื่นๆ นอกจากนั้น สดด บทนี้ยังเป็นคำประพันธ์ (ในภาษาฮีบรู) ที่มีความไพเราะเป็นพิเศษด้วย เนื้อหาของ สดด บทนี้สรรเสริญความรักมั่นคงยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึ่งครอบคลุมไปถึงมนุษย์ที่ทำผิดด้วย ผู้ประพันธ์เริ่มจากความกตัญญูส่วนตัวต่อพระเจ้า แล้วจึงคำนึงถึงพระกรุณาที่ทรงมีต่อประชากรอิสราเอลและมวลมนุษย์ แม้กระทั่งบาปก็ไม่อาจทำลายความสัมพันธ์นี้ได้ เพราะพระเจ้าทรงเป็นเสมือนบิดา ทรงทราบดีถึงความอ่อนแอของมนุษย์ซึ่งเป็นประชากรของพระองค์

ของกษัตริย์ดาวิด

1จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด

        ส่วนลึกของข้าพเจ้า จงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

2จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด

        จงอย่าลืมพระคุณต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้

3พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่าน

        ทรงรักษาโรคภัยทั้งหมดของท่าน

4ทรงช่วยชีวิตท่านให้พ้นจากเหวลึก

        ประทานความรักมั่นคงและพระเมตตาเป็นดังมงกุฎแก่ท่าน

5พระองค์ประทานสิ่งดีๆ อย่างเต็มเปี่ยมตลอดชีวิตของท่านa

        ทรงบันดาลให้ท่านเป็นหนุ่มอยู่เสมอเหมือนนกอินทรี

6พระยาห์เวห์ทรงปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม

        ประทานความยุติธรรมต่อทุกคนที่ถูกข่มเหง

7ทรงสำแดงให้โมเสสรู้ทางของพระองค์

        ทรงสำแดงให้บรรดาบุตรของอิสราเอลเห็นพระราชกิจของพระองค์

8พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและทรงเมตตาสงสาร

        กริ้วช้า ทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยมb

9พระองค์ไม่ทรงกล่าวโทษเราตลอดไป

        ไม่ทรงเคืองแค้นเป็นเวลานาน

10พระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามที่บาปของเราสมควรจะได้รับ

        ไม่ทรงตอบแทนเราให้สาสมกับความผิดของเรา

11ท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใด

        ความรักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้น

12ตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใด

        พระองค์ก็ทรงกันความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้น

13บิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใด

        พระยาห์เวห์ก็ทรงเมตตาสงสารผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น

14เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร

        ทรงระลึกได้ว่าเราเป็นเพียงฝุ่นดิน

15วันเวลาของมนุษย์เป็นเหมือนต้นหญ้า

        เขารุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ในทุ่ง

16เมื่อลมพัดผ่านมา ก็อันตรธานไป

        ไม่เหลือสิ่งใดให้เห็นอีกเลย

17แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์นั้น

        ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์

พระยุติธรรมของพระองค์ก็ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

18ต่อผู้รักษาพันธสัญญาของพระองค์

        และระลึกถึงบทบัญญัติของพระองค์เพื่อปฏิบัติตาม

19พระยาห์เวห์ทรงสถาปนาพระบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในสวรรค์

        พระอาณาจักรของพระองค์แผ่ขยายไปทั่วจักรวาล

20ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระยาห์เวห์ จงถวายพระพรแด่พระองค์เถิด

        ท่านทั้งหลายผู้ทรงพลังเข้มแข็งและปฏิบัติตามพระวาจาพร้อมที่จะฟังเสียง

        พระบัญชา

จงถวายพระพรแด่พระองค์เถิด

21พลโยธาทั้งหลายของพระยาห์เวห์ซึ่งเป็นผู้รับใช้และปฏิบัติตามพระประสงค์

จงถวายพระพรแด่พระองค์เถิด          

22ผลงานทั้งหลายของพระยาห์เวห์ ในทุกสถานที่ซึ่งทรงปกครอง

        จงถวายพระพรแด่พระองค์เถิด          

 จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย

จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด

103 a “ตลอดชีวิตของท่าน” แปลโดยคาดคะเนตามสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เครื่องประดับของท่าน” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ความปรารถนาของท่าน”

b “ทรงพระกรุณาและทรงเมตตาสงสาร กริ้วช้า ทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม” เป็นคุณลักษณะของพระยาห์เวห์ที่ทรงเปิดเผยให้แก่โมเสส (อพย 34:6 เชิงอรรถ c) เพลงสดุดีบทนี้ทั้งบทพยายามขยายความโดยเน้นถึงความอ่อนหวานและพระกรุณา (ดู ข้อ 17-18 และ อพย 20:6) 1 ยน 4:8 จะพัฒนาความคิดนี้ให้สมบูรณ์ขึ้น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก