"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 107

พระเจ้าทรงช่วยเหลือผู้มีความทุกข์a

          สดด บทนี้ใช้ขับร้องในพิธีกรรมขอบพระคุณพระเจ้าในนามของบุคคลสี่กลุ่มที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือให้พ้นอันตราย ได้แก่ (1) คนเดินทางที่หลงทางไป (ข้อ 4-9) (2) ผู้ถูกจองจำที่ได้รับการปลดปล่อย (ข้อ 10-16) (3) คนเจ็บป่วยที่ได้รับการรักษาจากโรคภัย (ข้อ 17-22) และ (4) ผู้เดินทางในทะเลที่ประสบพายุร้าย (ข้อ 23-32) ผู้ที่ขับร้องเพลงสดุดีบทนี้อาจอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามความเป็นจริงหรือโดยอุปมา ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงช่วยเหลือคนจำนวนมากให้พ้นจากอันตรายเช่นนี้ ไม่ว่าทางร่างกายหรือทางจิตใจ และขณะนี้ก็ยังทรงกระทำเช่นเดียวกัน

1จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์พระทัยดี

        ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

2ผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงไถ่กู้จงกล่าวเช่นนี้

        ผู้ที่พระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของศัตรู

3และทรงรวบรวมจากแผ่นดินต่างๆ

        จากทิศตะวันออกและตะวันตก จากทิศเหนือและทิศใต้b

จงกล่าวเช่นนี้เถิด

4บางคนเร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารและในที่เปลี่ยว

        ไม่พบทางไปยังเมืองที่มีคนอาศัย

5เขาหิวโหยและกระหายน้ำ

        ชีวิตของเขากำลังอ่อนแรงลง

6เมื่อต้องลำบาก เขาร้องหาพระยาห์เวห์

        พระองค์ก็ทรงฉุดเขาให้พ้นความคับแค้น

7ทรงบันดาลให้เขาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง

        ตรงไปถึงเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่c

8เขาทั้งหลายจงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์

        เพราะพระราชกิจน่าพิศวงที่ทรงกระทำเพื่อมวลมนุษย์

9พระองค์ประทานน้ำให้ผู้กระหายดื่ม

        ประทานอาหารดีๆ ให้ผู้หิวโหยกินจนอิ่ม

10บางคนถูกจองจำอยู่ในที่มืดและในเงาแห่งความตาย

        มีความทุกข์และถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน

11เพราะเขากบฏต่อพระบัญชาของพระเจ้า

        และดูหมิ่นแผนการของพระผู้สูงสุด

12 พระองค์ทรงให้เขาต้องเผชิญความทุกข์ยาก เพื่อลดความหยิ่งผยองของจิตใจ

        เมื่อเขาล้มลงก็ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือ

13เมื่อต้องลำบาก เขาร้องหาพระยาห์เวห์

        พระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้น

14ทรงนำเขาออกมาจากความมืดและเงาแห่งความตาย

        ทรงหักโซ่ตรวนที่ล่ามเขา

15เขาทั้งหลายจงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์

        เพราะพระราชกิจน่าพิศวงที่ทรงกระทำเพื่อมวลมนุษย์

16พระองค์ทรงพังประตูทองสัมฤทธิ์

        และทรงหักลูกกรงเหล็ก

17บางคนโง่เขลาเพราะประพฤติชั่วร้าย

        ได้รับทุกข์ทรมานเพราะความผิดที่ทำ

18เขาเบื่ออาหารทุกชนิด

        เขามาอยู่ที่ธรณีประตูแห่งความตาย

19เมื่อต้องลำบาก เขาร้องหาพระยาห์เวห์

        พระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้น

20พระองค์ทรงส่งพระวาจามารักษาเขา

        พระองค์ทรงช่วยชีวิตของเขาให้พ้นจากเหวลึก

21เขาทั้งหลายจงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์

        เพราะพระราชกิจน่าพิศวงที่ทรงกระทำเพื่อมวลมนุษย์

22เขาทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาเพื่อขอบพระคุณ

        จงโห่ร้องยินดีบอกเล่าพระราชกิจของพระองค์

23บางคนลงเรือเดินทางไปในทะเล

        ค้าขายอยู่ในท้องทะเล

24เขาเห็นสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงกระทำ

        เห็นพระราชกิจน่าพิศวงของพระองค์ในน้ำลึก

25เมื่อพระองค์ตรัส ก็ทรงปลุกลมพายุ

        บันดาลให้เกิดคลื่นสูงใหญ่

26คลื่นขึ้นไปจนถึงท้องฟ้า และลงไปลึกจนถึงก้นเหว

        เขาตกใจกลัวมากเพราะอันตราย

27เขาเดินโซเซโงนเงนเหมือนคนเมาเหล้า

        ความชำนาญทั้งหมดของเขาหายไป

28เมื่อต้องลำบาก เขาร้องหาพระยาห์เวห์

        พระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้น

29พระองค์ทรงทำให้พายุสงบกลายเป็นลมอ่อน

        ทรงทำให้คลื่นเงียบเสียง

30เขาทั้งหลายยินดีเพราะพายุสงบ

        พระองค์ทรงนำเขาไปถึงท่าเรือที่เขาต้องการ

31เขาทั้งหลายจงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์

        เพราะพระราชกิจน่าพิศวงที่ทรงกระทำเพื่อมวลมนุษย์

32เขาจงยกย่องพระองค์ในที่ชุมนุมประชากร

        และจงสรรเสริญพระองค์ในหมู่ผู้อาวุโส

33พระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำให้เป็นถิ่นทุรกันดาร

        ทรงเปลี่ยนพุน้ำให้เป็นดินแห้งผาก

34ทรงเปลี่ยนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ให้เป็นผืนดินเค็ม

        เพราะความชั่วร้ายของผู้อาศัยอยู่ที่นั่น

35แต่พระองค์ทรงเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้เป็นหนองน้ำ

        ทรงเปลี่ยนดินแห้งผากให้เป็นพุน้ำ

36ทรงให้ผู้หิวโหยพำนักอยู่ที่นั่น

        เขาก็สร้างเมืองเพื่ออาศัย

37เขาหว่านข้าวในทุ่งนา และเพาะปลูกสวนองุ่น

        ซึ่งผลิตผลมากมายให้เก็บเกี่ยว

38พระองค์ทรงอวยพระพร เขาก็ทวีจำนวนขึ้นอย่างมาก

        ไม่ทรงปล่อยให้ฝูงสัตว์ของเขาลดจำนวนลง

39แต่แล้วจำนวนของเขาก็ลดลง เขาอ่อนกำลัง

        เพราะการเบียดเบียน เคราะห์ร้าย และความทุกข์

40พระองค์ทรงทำให้บรรดาเจ้านายต้องอับอาย

        ทรงปล่อยให้เขาเร่ร่อนไปในที่รกร้างไม่มีทางเดิน

41แต่ทรงยกผู้ขัดสนขึ้นมาจากความทุกข์

        และทรงบันดาลให้ครอบครัวของเขามีลูกหลานจำนวนมากเหมือนฝูงแพะแกะ

42เมื่อผู้ชอบธรรมเห็นดังนี้ก็จะยินดี

        ส่วนคนชั่วร้ายก็จะต้องปิดปากเงียบ

43ผู้ใดฉลาด พึงจดจำเรื่องเหล่านี้และใส่ใจไว้

        จะได้เข้าใจความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์

 

107 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงขอบพระคุณพระเมตตาของพระยาห์เวห์ที่ทรงดูแลประชากรของพระองค์ในอดีต * ข้อ 4-9 เท้าความถึงเหตุการณ์ในหนังสืออพยพ ข้อ 10-16 เท้าความถึงการกลับจากเนรเทศ ข้อ 17-22 กล่าวถึงความช่วยเหลือที่พระเจ้าประทานแก่ผู้ป่วย ข้อ 23-32 กล่าวถึงผู้เดินทางในทะเล ข้อ 33-43 เป็นบทสรุปตามความคิดของวรรณกรรมปรีชาญาณ ซึ่งกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่จากหน้ามือเป็นหลังมือ * มีข้อความตอบรับ 2 ข้อซึ่งซ้ำ 4 ครั้ง คือ ข้อ 6 และ 8, ข้อ 13 และ 15, ข้อ 19 และ 21, ข้อ 28 และ 31

b “จากทิศใต้” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จากทะเล”

c “เมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่” คงจะหมายถึงแผ่นดินคานาอัน ภาคที่สองของหนังสืออิสยาห์ (ตั้งแต่บทที่ 40) บรรยายถึงการกลับจากเนรเทศที่กรุงบาบิโลนว่าเป็นเหมือนการอพยพออกจากอียิปต์ไปยังแผ่นดินคานาอัน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก