"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีบทที่ 110

พระเมสสิยาห์ทรงเป็นสมณะa

เนื้อหาของ สดด บทนี้เป็นพระดำรัสของพระเจ้าสามเรื่องที่สมณะหรือประกาศกกล่าวในพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์พระองค์ใหม่ พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้กษัตริย์มีชัยชนะต่อบรรดาศัตรู ทรงรื้อฟื้นการรับกษัตริย์เป็นบุตรบุญธรรมและทรงตั้งให้กษัตริย์ทำหน้าที่สมณะเหมือนกับเมลคีเซเดค พระองค์ยังทรงสัญญาจะช่วยเหลือกษัตริย์เมื่อจะทำสงครามในอนาคตด้วย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพลงสดุดีบทนี้ใช้ขับร้องในพิธีราชาภิเษก หรือวันครบรอบปีเช่นเดียวกับ สดด 2 ธรรมประเพณีทั้งของชาวอิสราเอลและคริสตชน จัดว่าเพลงสดุดีบทนี้เป็นยอดของบรรดา “เพลงสดุดีเกี่ยวกับกษัตริย์” คริสตชนเข้าใจว่าข้อความต่างๆ ในเพลงสดุดีบทนี้ สำเร็จเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า “พระเมสสิยาห์” (ผู้รับเจิม) และพระบุตรของพระเจ้า (มธ 22:44-45; 26:63-64) พันธสัญญาใหม่ใช้ข้อความจาก สดด บทนี้บ่อยๆ เพื่อประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในฐานะเจ้าผู้ปกครองสากลจักรวาล (เทียบ มก 16:19; กจ 2:33-35; รม 8:34; อฟ 1:20; คส 3:1; 1 ปต 3:22; 1 คร 15:25-28; ฮบ 10:12-13)

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1พระดำรัสของพระยาห์เวห์แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า

        “จงประทับทางขวาของเรา

จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่าน

        เป็นดังแท่นวางเท้าของท่าน”b

2จากศิโยน พระยาห์เวห์จะทรงแผ่ขยายอำนาจกษัตริย์ปกครองแก่ท่าน ตรัสว่า

        “จงปกครองเหนือบรรดาศัตรู

3อำนาจปกครองเป็นของท่านตั้งแต่วันกำเนิดในความรุ่งโรจน์ศักดิ์สิทธิ์

        ตั้งแต่รุ่งอรุณเราให้กำเนิดท่านเหมือนน้ำค้าง”c

4พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณไว้แล้ว และจะไม่เปลี่ยนพระทัย

        “ท่านเป็นสมณะตลอดไปตามแบบของเมลคีเซเดค”

5พระยาห์เวห์ประทับ ณ เบื้องขวาของท่าน

        พระองค์จะทรงทำลายล้างกษัตริย์ทั้งหลายในวันแห่งพระพิโรธ

6จะทรงพิพากษานานาชาติ ให้ซากศพกองเป็นภูเขา

        และจะทรงบดขยี้ศีรษะทั่วแผ่นดิน

7พระราชาจะทรงดื่มน้ำจากลำธารริมทางd 

        ดังนั้น จึงทรงเชิดพระเศียรขึ้นสูง

 

110 a คุณลักษณะพิเศษของพระเมสสิยาห์คือการเป็นกษัตริย์ปกครองโลก และเป็นสมณะตลอดไป (เทียบ 2 ซมอ 7:1 เชิงอรรถ a; ศคย 6:12-13) พระเมสสิยาห์ทรงรับคุณลักษณะดังกล่าวนี้ มิใช่โดยพิธีแต่งตั้งจากมนุษย์ แต่ได้รับจากพระเจ้าโดยตรงเช่นเดียวกับเมลคีเซเดค (ปฐก 14:18 เชิงอรรถ g)

b “แท่นวางเท้า” เทียบ ยชว 10:24; ดนล 7:14

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูของข้อ 3 นี้ไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์นัก เราจึงแปลตามสำนวนภาษาละตินฉบับปรับปรุงตามตัวบทของสำนวนแปลโบราณ

d ประโยคนี้อาจหมายความว่าพระเมสสิยาห์ทรงดื่มน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ยากที่เป็นการทดลอง (18:4 เชิงอรรถ e; 32:6; 66:12) หรือสัญลักษณ์แห่งความโปรดปราน (36:8; 46:4) และยังอาจมีความหมายอีกว่าพระเมสสิยาห์กำลังทรงไล่ตามศัตรู ทรงหยุดพักชั่วครู่เพื่อดื่มน้ำจากลำธารข้างทางดับกระหาย จะได้รีบติดตามต่อไป (วนฉ 7:5; 15:18; 1 ซมอ 30:9) * บางคนคิดว่าการดื่มน้ำและยกศีรษะขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีราชาภิเษก (เทียบ 1 พกษ 1:9, 33-35)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก