"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 111

คำสรรเสริญพระราชกิจของพระยาห์เวห์a

          เพลงสดุดีกลบทอักษรบทนี้ เป็นเพลงสรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้าที่ทรงแสดงให้ปรากฏในการอพยพออกจากอียิปต์และการกระทำพันธสัญญากับประชากรอิสราเอล ผู้ที่คิดคำนึงถึงพระราชกิจน่าพิศวงที่พระเจ้าทรงกระทำ ย่อมได้รับความรู้ถึงพระฤทธานุภาพและพระทัยดีของพระองค์ ความยำเกรงพระเจ้าซึ่งหมายถึงการดำเนินชีวิตตามเงื่อนไขของพันธสัญญานับเป็นการได้รับปรีชาญาณที่แท้จริง

         

อัลเลลูยา

อาเลฟ    1ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ด้วยสุดจิตใจ

เบท       พร้อมกับผู้ชอบธรรมในที่ชุมนุม

กีเมล     2พระราชกิจของพระยาห์เวห์ยิ่งใหญ่

ดาเลท    ควรแก่การพิจารณาจากทุกคนที่ชื่นชอบพระราชกิจนั้น

เฮ         3พระราชกิจของพระองค์เปี่ยมด้วยความสง่างามและความรุ่งเรือง

วาว       ความเที่ยงธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

ซาอิน     4พระองค์ทรงทำให้พระราชกิจน่าพิศวงของพระองค์เป็นที่จดจำb

เคท       พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงเมตตากรุณา

เตด       5พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ยำเกรงพระองค์c

โยด       ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่เสมอ

คัฟ        6พระองค์ทรงสำแดงพระอานุภาพแห่งพระราชกิจแก่ประชากรของพระองค์

ลาเมด    ประทานนานาชาติให้เป็นมรดกแก่เขา

เมม       7พระราชกิจจากพระหัตถ์พระองค์เป็นความจริงและความยุติธรรม

นูน        ข้อบังคับของพระองค์ทุกข้อน่าเชื่อถือ

ซาเมค    8ตั้งมั่นอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์

อายิน     สมควรปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม

เป         9พระองค์ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์

ซาเด     ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้ตลอดไป

โฆฟ      พระนามพระองค์ศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัว

เรช       10ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นการเริ่มต้นของปรีชาญาณ

ชิน        ผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติย่อมมีปัญญา

เตา       การสรรเสริญพระยาห์เวห์ดำรงอยู่ตลอดไป

 

111 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทประพันธ์กลบทอักษร เช่นเดียวกับ สดด 112 ซึ่งมีคำสอน ลีลาการเขียนและโครงสร้างคล้ายคลึงกัน

b โดยกำหนดเป็นวันฉลองต่างๆ ประจำปี (ดู อพย 23:14 เชิงอรรถ d)

c “ประทานอาหาร” เป็นการเท้าความถึงอัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานมานนาและนกคุ่มเลี้ยงประชากรอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร (ดู อพย 16:1 เชิงอรรถ a)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก