"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 112

พระพรที่ผู้ชอบธรรมได้รับa

             เพลงสดุดีบทที่แล้ว เน้นถึงพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทำต่อประชากรของพระองค์ ส่วน สดด 112 นี้กล่าวถึงชีวิตของผู้ที่ตอบสนองพระทัยดีของพระเจ้า โดยเชื่อฟังพระองค์ด้วยความถ่อมตน บุคคลเช่นนี้ได้รับคำสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรให้มีความสุขและความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นคำสอนที่พบได้เสมอในวรรณกรรมประเภท “ปรีชาญาณ” โดยเฉพาะหนังสือสุภาษิต สดด บทนี้สอนเราให้ประพฤติตามแบบฉบับพระทัยดีของพระเจ้า โดยแสดงความใจดีต่อคนยากจน นักบุญเปาโลยกข้อ 9 ของเพลงสดุดีบทนี้มาสนับสนุนการเรียกร้องของท่านต่อคริสตชนชาวโครินธ์ ให้มีใจกว้างในการบริจาคทาน เพื่อช่วยเหลือคริสตชนยากจนที่กรุงเยรูซาเล็ม ท่านบอกเขาว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยความยินดี และจะทรงจัดให้เขามีกินมีใช้จนเกินความต้องการด้วย (2 คร 9:6-9) พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสอนเช่นเดียวกันด้วยว่า “จงให้และพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นและล้นเหลือ เพราะท่านตวงให้เขาอย่างไร พระเจ้าก็จะทรงตวงตอบแทนท่านอย่างนั้นด้วย” (ลก 6:38)    

1อัลเลลูยา

อาเลฟ    ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข

เบท       เขาชื่นชอบในบทบัญญัติของพระองค์อย่างยิ่ง

กีเมล     2พงศ์พันธุ์ของเขาจะมีอำนาจบนแผ่นดิน

ดาเลท    ลูกหลานของผู้ชอบธรรมจะได้รับพระพร

เฮ         3ความมั่งคั่งและร่ำรวยจะอยู่ในบ้านของเขา

วาว       ความชอบธรรมของเขาbจะคงอยู่ตลอดไป

ซาอิน     4พระเจ้าทรงส่องแสงcในความมืดสำหรับผู้ชอบธรรม

เคท       พระองค์โปรดปราน ทรงเมตตากรุณา และทรงเที่ยงธรรม

เตด       5ผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อและให้ยืมย่อมอยู่เป็นสุข

โยด       เขาดำเนินกิจการอย่างยุติธรรม

คัฟ        6เขาจะไม่มีวันสั่นคลอนตลอดไป

ลาเมด    ผู้คนจะระลึกถึงผู้ชอบธรรมอยู่เสมอ

เมม       7เขาจะไม่หวาดหวั่นต่อข่าวร้าย

นูน        จิตใจของเขามั่นคง เขาวางใจในพระยาห์เวห์

ซาเมค    8ใจของเขาหนักแน่น ไม่มีความกลัวใดๆ

อายิน     จนกว่าจะได้มองศัตรูอย่างสะใจ

เป         9เขาให้แก่คนยากจนอย่างใจกว้าง

ซาเด     ความชอบธรรมของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์

โฆฟ      เขาจะมีอำนาจและมีเกียรติยศd

เรช       10คนชั่วร้ายจะโกรธมากเมื่อเห็นเช่นนี้

ชิน        จะขบฟันด้วยความขุ่นเคืองและจะเสื่อมโทรม

เตา       ความต้องการของคนชั่วร้ายจะไม่ประสบความสำเร็จ

 

112 a คุณลักษณะบางประการของพระเจ้าใน สดด 111 ถูกนำมาใช้กับผู้ชอบธรรมใน สดด บทนี้

b “ความชอบธรรม” ในที่นี้หมายถึงคุณธรรมและความสุขซึ่งเป็นรางวัลที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้ปฏิบัติคุณธรรม

c “ทรงส่องแสง” แปลตามตัวอักษรว่า “เขาทำให้มีแสงสว่าง” ซึ่งไม่ชัดว่า “เขา” ในที่นี้หมายถึงใคร เราคิดว่าในที่นี้ประธานของประโยคคือ “พระเจ้า” เช่นเดียวกับใน สดด 18:28; 27:1 แต่บางคนคิดว่าประธานคือ “ผู้ชอบธรรม” โดยนำคุณลักษณะของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้กับผู้ชอบธรรม

d “เขาจะมีอำนาจและมีเกียรติยศ” แปลตามตัวอักษรว่า “เขา (สัตว์ ซึ่งหมายถึงอำนาจ) ของเขาจะถูกยกขึ้นในเกียรติยศ”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก