"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 121

พระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์อิสราเอลa

สดด บทนี้แต่เดิมใช้เป็นคำอวยพรชาวยิวที่แสวงบุญมายังกรุงเยรูซาเล็มและกำลังจะเดินทางกลับ ขอให้เขาได้แคล้วคลาดจากอันตรายในการเดินทาง ผู้แสวงบุญมีความวางใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิทักษ์ที่ไม่ทรงหลับของอิสราเอล จะทรงปกป้องเขาให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงในการเดินทาง เราคริสตชนจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องที่เราวางใจได้เสมอ พระองค์ทรงเป็น “ผู้เลี้ยง” (ยน 10:11-15, 28) และ “ผู้ดูแลวิญญาณของเรา” (1 ปต 2:25)

บทเพลงของผู้แสวงบุญ

1ข้าพเจ้าเงยหน้ามองภูเขา

        ข้าพเจ้าจะได้รับความช่วยเหลือจากที่ใด

2ความช่วยเหลือของข้าพเจ้าย่อมมาจากพระยาห์เวห์

        ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน

3พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้เท้าของท่านสะดุด

        ผู้พิทักษ์ท่านจะไม่หลับ

4ถูกต้องแล้ว พระองค์ผู้ทรงพิทักษ์อิสราเอล

        ไม่เสด็จเข้าสู่นิทราและไม่บรรทมหลับ

5พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้พิทักษ์ท่าน

        พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาปกป้องท่าน ประทับอยู่เบื้องขวาของท่าน

6ดวงอาทิตย์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางวัน

        ดวงจันทร์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางคืน

7พระยาห์เวห์ทรงพิทักษ์ท่านไว้ให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวง

        พระยาห์เวห์จะทรงรักษาชีวิตของท่าน

8พระยาห์เวห์จะทรงพิทักษ์ท่านทั้งเมื่อออกไปและเข้ามา

        บัดนี้และตลอดไป

 

121 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาของผู้แสวงบุญที่กำลังเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา และยังเป็นคำภาวนาของผู้ที่เดินทางในโลกนี้มุ่งสู่ที่ประทับของพระเจ้าในสวรรค์ซึ่งเป็นนครเยรูซาเล็มใหม่อีกด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก