"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 126

บทเพลงของผู้กลับจากแดนเนรเทศa

เราเข้าใจได้ไม่ยากว่าเมื่อกลับจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลนนั้น ชาวยิวมีความยินดีและความกระตือรือร้นอย่างมาก แต่ต่อมาไม่ช้าเขาก็รู้สึกว่าการสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่นั้นเป็นงานยากลำบากทีเดียว สดด บทนี้เป็นเพลงอ้อนวอนขอพระเจ้าให้ทรงอวยพรแผ่นดินและประทานให้เขามีโชคดีอย่างแต่ก่อน ประชากรอิสราเอลแสดงความหวังว่าการงานและความพยายามของตนจะประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม

บทเพลงของผู้แสวงบุญ

1เมื่อพระยาห์เวห์ทรงนำบรรดาเชลยกลับมาสู่ศิโยน

        ดูเหมือนว่าเรากำลังฝันอยู่

2ขณะนั้น ปากของเรากำลังหัวเราะ

        ลิ้นของเรามีแต่เสียงโห่ร้องยินดี

ขณะนั้น นานาชาติก็พูดว่า

        “พระยาห์เวห์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่เพื่อเขาทั้งหลาย”

3ถูกต้องแล้ว พระยาห์เวห์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่เพื่อเรา

        และเราก็มีความยินดี

4ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงเปลี่ยนสภาพของข้าพเจ้าทั้งหลายให้กลับดีเช่นเดิม

        เหมือนธารน้ำบริเวณเนเกบb

5ผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา

        ย่อมโห่ร้องยินดีเมื่อเก็บเกี่ยว

6เขาเดินพลาง ร้องไห้พลาง

        หอบเมล็ดพืชไปหว่าน

ยามกลับมา เขาโห่ร้องด้วยความยินดี

        นำฟ่อนข้าวกลับมาด้วย

 

126 a ชาวยิวที่กลับมาจากแดนเนรเทศต้องเผชิญกับความยากลำบากในการบูรณะฟื้นฟูบ้านเมือง (ดู นหม 5) แต่การกลับมาจากแดนเนรเทศที่กรุงบาบิโลนเป็นรูปแบบให้กำลังใจชาวยิวที่จะรอคอยยุคพระเมสสิยาห์ในอนาคต

b “ธารน้ำบริเวณเนเกบ” เนเกบเป็นดินแดนแห้งแล้งทางใต้ของปาเลสไตน์ซึ่งแห้งแล้งอยู่เกือบตลอดปี (ดู โยบ 6:15) แต่ในฤดูหนาวฝนจะตก ลำธารมีน้ำไหล ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก