"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 128

พระเจ้าทรงอวยพระพรผู้จงรักภักดีa

เพลงสดุดีประเภทปรีชาญาณบทนี้ เป็นภาพของครอบครัวของผู้มีใจศรัทธาที่พระเจ้าประทานพระพรให้มีความสุข ทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจ สดด บทนี้เน้นว่าการมีบุตรหลายคนเป็นพระพรพิเศษจากพระเจ้า ในความหมายของคริสตชน สดด บทนี้เป็นภาพของพระศาสนจักรในอุดมการณ์ พระศาสนจักรเป็นเสมือนภรรยาที่มีพระคริสตเจ้าเป็นเสมือนสามี บรรดาสัตบุรุษเป็นเสมือนบุตรที่อยู่รอบโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรับศีลมหาสนิทซึ่งเป็นอาหารฝ่ายจิต อย่างไรก็ตาม สังคมปัจจุบันกำลังคุกคามคุณค่าของครอบครัวคริสตชนด้วยวิธีการต่างๆ เราจึงต้องพยายามปกป้องศักดิ์ศรีและค่านิยมของครอบครัวคริสตชนไว้ เพื่อทำให้ภาพของพระศาสนจักรในฐานะครอบครัวของพระเจ้าปรากฏเด่นชัดได้ในสังคมปัจจุบัน

บทเพลงของผู้แสวงบุญ

1ผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข

        เขาเดินอยู่ในมรรคาของพระองค์

2ท่านจะมีอาหารกินจากงานที่ท่านทำb

        ท่านจะเป็นสุขและเจริญรุ่งเรือง

3ภรรยาของท่านจะเป็นดั่งเถาองุ่นที่มีผลดกภายในบ้านของท่าน

        บุตรของท่านจะเป็นเหมือนหน่อต้นมะกอกเทศนั่งอยู่รอบโต๊ะอาหาร

4บุรุษผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์

        จะได้รับพระพรเช่นนี้

5ขอพระยาห์เวห์ประทานพระพรแก่ท่านจากศิโยน

        ขอให้ท่านเห็นความรุ่งเรืองของกรุงเยรูซาเล็มทุกวันตลอดชีวิตของท่าน

6ขอให้ท่านมีชีวิตยืนนานจนเห็นหลานเห็นเหลน

        สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล

128 a เพลงสดุดีบทนี้ยกย่องความสุขภายในครอบครัวซึ่งพระเจ้าประทานแก่ผู้ชอบธรรม ตามที่ผู้มีปรีชาได้สอนไว้ว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนความดีของมนุษย์ในชีวิตนี้

b “จากงานที่ท่านทำ” แปลตามตัวอักษรว่า “จากความเหน็ดเหนื่อยของฝ่ามือของท่าน” (เทียบ ปฐก 3:17)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก