"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 134

บทอธิษฐานภาวนาเวลาค่ำa

เพลงสดุดีสั้นๆ และไพเราะบทนี้เป็นบทสุดท้ายใน 15 บทของเพลงสดุดีชุด “บทเพลงของผู้แสวงบุญ” เป็นเวลาเย็นแล้ว บรรดาผู้แสวงบุญกำลังออกจากบริเวณพระวิหาร จึงเชิญชวนบรรดาสมณะและนักขับร้องประจำพระวิหาร ให้สรรเสริญพระเจ้าในพิธีกรรมเวลาค่ำ บรรดาสมณะจึงกล่าวอวยพรบรรดาผู้แสวงบุญซึ่งกำลังจะจากไป พระเยซูเจ้าทรงใช้เวลากลางคืนเพื่ออธิษฐานภาวนาบ่อยๆ (เทียบ ลก 6:12) ทรงสอนบรรดาศิษย์ให้อธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ (ลก 18:1) นักบุญเปาโลก็เตือนชาวเธสะโลนิกาให้ “อธิษฐานภาวนาโดยไม่หยุดหย่อน” ด้วย (1 ธส 5:17)

บทเพลงของผู้แสวงบุญ

1มาเถิด จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

        ท่านทั้งหลายผู้รับใช้พระยาห์เวห์

ท่านผู้คอยปรนนิบัติรับใช้อยู่ในบ้านของพระยาห์เวห์ตลอดคืนb

2จงยกมือของท่านไปทางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

        และถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

3ขอพระยาห์เวห์ประทานพระพรแก่ท่านจากศิโยน

        พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินc

 

134 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำเชิญชวนของผู้แสวงบุญให้ศาสนบริกรของพระวิหารอธิษฐานภาวนาเวลาค่ำ อาจใช้ในพิธีกรรมกลางคืนของวันเริ่มเทศกาลอยู่เพิง (ดู อพย 23:14 เชิงอรรถ d)

b ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “ในท้องพระโรงแห่งบ้านของพระเจ้าของเรา”

c ข้อ 3 ของเพลงสดุดีบทนี้เป็นคำอวยพรของสมณะในพิธีกรรม (เทียบ กดว 6:23ฯ) ชุด “เพลงสดุดีของผู้แสวงบุญ” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ สดด 120 จบลงที่นี่ (ดู สดด 120:1 เชิงอรรถ a)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก