"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 139

สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้a

เพลงสดุดีประเภทปรีชาญาณบทนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการคำนึงถึงพระเจ้าโดยสนทนากับพระองค์ เนื้อหาส่วนใหญ่ของเพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงรู้จักมนุษย์อย่างสมบูรณ์ และกล่าวถึงการที่พระเจ้าประทับอยู่ในทุกส่วนของจักรวาล นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการที่ทรงสร้างจักรวาลอย่างน่าพิศวงอีกด้วย ส่วนสุดท้ายของเพลงสดุดีเป็นคำภาวนาขอให้พระเจ้าทรงขจัดคนชั่วทั้งหลายให้หมดสิ้น เราจะต้องมีสันติและความสงบใจเสมอเพราะรู้ว่าเราอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาผู้ทรงรักเรานั่นเอง

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงตรวจสอบ

        และทรงรู้จักข้าพเจ้า

2พระองค์ทรงทราบว่าเมื่อใดข้าพเจ้านั่ง เมื่อใดข้าพเจ้าลุกขึ้น

        พระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพเจ้าแม้อยู่ห่างไกล

3พระองค์ทรงตรวจสอบเมื่อข้าพเจ้าเดินทางและหยุดพัก

        ทรงทราบหนทางทั้งหมดของข้าพเจ้า

4ข้าแต่พระยาห์เวห์ แม้ข้าพเจ้ายังไม่ทันพูดอะไร

        พระองค์ก็ทรงทราบแล้ว

5พระองค์ทรงโอบข้าพเจ้าไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

        พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ไว้เหนือข้าพเจ้า

6ความรู้ของพระองค์น่าพิศวงเกินกำลังข้าพเจ้า

        สูงส่งเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้

7ข้าพเจ้าจะไปที่ใดจึงจะพ้นจากพระจิตของพระองค์

        ข้าพเจ้าจะหนีไปไหนจึงจะพ้นพระพักตร์พระองค์ได้

8หากข้าพเจ้าปีนขึ้นไปถึงสวรรค์ พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่น

        หากข้าพเจ้าลงไปนอนในแดนมรณะ พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วย

9แม้ข้าพเจ้าติดปีกแห่งอรุโณทัย

        บินไปพำนักอยู่สุดปลายทะเล

10พระหัตถ์พระองค์ก็ยังจะนำทางข้าพเจ้าอยู่

        พระหัตถ์ขวายังยึดข้าพเจ้าไว้

11ถ้าข้าพเจ้าจะพูดว่า “ความมืดจงปกคลุมข้าพเจ้า

        และแสงสว่างจงเป็นกลางคืนล้อมรอบข้าพเจ้าbเถิด”

12สำหรับพระองค์ แม้ความมืดก็มิได้มืดมิด

        กลางคืนก็ยังส่องแสงเหมือนกลางวัน

และความมืดจะเป็นเหมือนแสงสว่างc

13พระองค์ทรงปั้นส่วนต่างๆ ภายในของข้าพเจ้า

        ทรงถักทอข้าพเจ้าในครรภ์มารดา

14ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างข้าพเจ้าให้เป็นดังปาฏิหาริย์

        พระราชกิจของพระองค์น่าพิศวง

พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างดีd

15โครงร่างของข้าพเจ้าไม่เป็นสิ่งลึกลับสำหรับพระองค์

        เมื่อข้าพเจ้าถูกปั้นอย่างเงียบๆ

และถูกถักทอขึ้นในส่วนลึกของแผ่นดิน

16ข้าพเจ้ายังเป็นตัวอ่อนในครรภ์ พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นแล้ว

        ทุกอย่างมีเขียนไว้ในหนังสือของพระองค์

วันเวลาถูกกำหนดไว้แล้ว ก่อนที่จะเกิดขึ้นe

17ข้าแต่พระเจ้า ความคิดของพระองค์ลึกซึ้งเพียงไรสำหรับข้าพเจ้า

        ความคิดของพระองค์มีมากมายเหลือเกิน

18ถ้าข้าพเจ้านับ ก็คงจะมีจำนวนมากกว่าเม็ดทราย

        เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นก็ยังจะคงนับอยู่กับพระองค์f

19ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงฆ่าคนชั่วร้าย

        บรรดาคนที่ชอบใช้ความรุนแรงจงไปจากข้าพเจ้า

20เขากล่าวร้ายถึงพระองค์

        เป็นศัตรูที่กบฏต่อพระองค์ แต่ไร้ผลg

21ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเกลียดชังผู้ที่เกลียดชังพระองค์

        ข้าพเจ้ารังเกียจทุกคนที่เป็นกบฏต่อพระองค์

22ข้าพเจ้าเกลียดชังเขาอย่างที่สุด

        เขาเป็นศัตรูของข้าพเจ้าด้วย

23ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงตรวจสอบข้าพเจ้าและทรงรู้ใจของข้าพเจ้า

        โปรดทรงทดสอบข้าพเจ้า และทรงรู้ความคิดของข้าพเจ้า

24โปรดทอดพระเนตรเถิดว่า ข้าพเจ้าเดินบนทางที่เลวร้ายหรือไม่

          และโปรดทรงนำข้าพเจ้าไปบนทางของพระองค์ตลอดไป

 

139 a จงเปรียบเทียบการไตร่ตรองนี้เรื่องพระเจ้าทรงรอบรู้กับความคิดของโยบที่กล่าวว่ามนุษย์จะต้องยำเกรงพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงตรวจตราการกระทำทุกอย่างของมนุษย์ (โยบ 7:17-20 เชิงอรรถ t)

b “แสงสว่างจงเป็นกลางคืนล้อมรอบข้าพเจ้า” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

c “ความมืดจะเป็นเหมือนแสงสว่าง” บางคนคิดว่าประโยคนี้เป็นการเขียนซ้ำของผู้คัดลอก

d “พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างดี” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีเพียงว่า “รู้จักมาก”

e “ก่อนที่จะเกิดขึ้น” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน ผู้ประพันธ์กำลังคำนึงว่าพระเจ้าทรงรอบรู้ทุกสิ่ง พระองค์ทรงรู้ชะตากรรมของมนุษย์ แม้ก่อนที่เขาจะเกิดมาเสียอีก (เทียบ สดด 22:10; 71:16) แต่มนุษย์ไม่มีทางรู้ชะตากรรมของตนเลย

f “เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้น ก็ยังจะคงนับอยู่กับพระองค์” บางคนแปลว่า “เมื่อนับหมดแล้ว ข้าพเจ้ายังอยู่กับพระองค์”

g “เป็นศัตรู...แต่ไร้ผล” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่สมบูรณ์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก