"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 143 (Vg 142)

คำวอนขออย่างถ่อมตน

สดด บทนี้เป็นบทสุดท้ายในบรรดา “เพลงสดุดีขอสมาโทษ” ทั้ง 7 บท (สดด 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143) ผู้ประพันธ์สำนึกในความผิดของตน จึงภาวนาขอพระเมตตาจากพระเจ้ามากกว่าขอความยุติธรรมให้ทรงลงโทษศัตรูผู้ทำร้ายตน คำภาวนาของเขาได้พลังบันดาลใจมาจากความซื่อสัตย์ที่พระเจ้าทรงสำแดงในอดีตเพื่อช่วยเหลือประชากรของพระองค์ เมื่อคริสตชนใช้ สดด บทนี้ภาวนา จึงควรระลึกว่าตนเป็นคนบาป พร้อมกับระลึกถึงพระทัยดีและความรักของพระบิดาในนิทานเปรียบเทียบเรื่อง “ลูกที่หายไป” หรือเรื่อง “บิดาผู้ใจดี” (ลก 15:11-32) และคิดถึงคำสอนของนักบุญเปาโลที่ว่า ความชอบธรรมของเรามิได้มาจากกิจการดีงามที่เราทำ แต่มาจากกิจการกอบกู้ของพระคริสตเจ้า (เทียบ รม 3:20, 24, 28; 5:1; กท 2:16; 3:11)

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิดa

 

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า

        โปรดเงี่ยพระกรรณฟังคำวอนขอของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงซื่อสัตย์ โปรดทรงตอบข้าพเจ้า

        ด้วยความเที่ยงธรรมของพระองค์เถิด

2โปรดอย่าทรงเรียกผู้รับใช้พระองค์ไปพิจารณาคดีเลย

        เพราะไม่มีผู้มีชีวิตคนใดเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระองค์b

3ศัตรูกำลังเบียดเบียนข้าพเจ้า

        เหยียบย่ำชีวิตของข้าพเจ้าที่พื้นดิน

บังคับข้าพเจ้าให้ไปอยู่ในที่มืด

        เหมือนคนที่ตายนานแล้ว

4จิตข้าพเจ้าอ่อนกำลังอยู่ภายใน

        ใจข้าพเจ้าก็หวั่นวิตก

5ข้าพเจ้าระลึกถึงวันในอดีต

        รำพึงถึงพระราชกิจทั้งมวลของพระองค์

ไตร่ตรองถึงผลงานจากพระหัตถ์พระองค์

6ข้าพเจ้ายื่นมือออกไปหาพระองค์

        จิตใจข้าพเจ้าโหยหาพระองค์เหมือนแผ่นดินแห้งผาก

                                                               (พักครู่หนึ่ง)

7ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงตอบข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด

        จิตข้าพเจ้าอ่อนเปลี้ย

โปรดอย่าทรงเบือนพระพักตร์ไปจากข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าจะได้ไม่เป็นเหมือนผู้ที่ลงไปในขุมลึก

8ขอให้ข้าพเจ้าได้ยินความรักมั่นคงของพระองค์ตั้งแต่เช้า

        เพราะข้าพเจ้าวางใจในพระองค์

โปรดทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดิน

        เพราะข้าพเจ้ายกจิตใจขึ้นหาพระองค์

9ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากศัตรูทั้งมวล

        ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

10โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามพระประสงค์

        เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

ขอให้พระจิตเอื้ออารีของพระองค์

        นำข้าพเจ้าไปยังแผ่นดินราบเรียบ

11ข้าแต่พระยาห์เวห์ เดชะพระนามพระองค์

        โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้า

โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยาก

        เพราะความเที่ยงธรรมของพระองค์

12โปรดทรงทำลายล้างศัตรูของข้าพเจ้าให้สิ้นไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์

        โปรดทรงทำลายผู้ที่มุ่งร้ายต่อข้าพเจ้า

เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระองค์

143 a ต้นฉบับภาษากรีกให้รายละเอียดต่อไปว่า “เมื่อ(อับซาโลม)พระโอรสทรงไล่ตามกษัตริย์ดาวิด” (เทียบ คำนำหน้า สดด 3, 2 ซมอ 15:13ฯ)

b เทียบ สดด 14:3; 51:5; 130:3; โยบ 4:17; ปญจ 7:10 เปาโลอ้างถึงความคิดนี้ใน รม 3:20

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก